Adnoddau cymdeithasol

Adnoddau cymdeithasol

Logo gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Ynys Mon

Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynnig cefnogaeth i bobl anabl neu hŷn er mwyn hyrwyddo annibyniaeth a bodlonrwydd. Gallant roi gwybodaeth, cyngor, neu eich cyfeirio at wasanaethau eraill yn y gymuned. Lle mae angen, maent yn trefnu gwasanaethau gofal gymdeithasol.

Mae’r gwasanaethau yma’n cynnwys;

 • Cartrefi preswyl
 • Cartrefi nyrsio
 • Llety preswyl annibynnol
 • Llety seibiant (respite)
 • Gofal yn y cartref
 • Therapi galwedigaethol (trefnu offer, a weithiau gwelliannau yn y cartref)

I drefnu asesiad i chi neu rywun arall cliciwch yma.

Mewn argyfwng ffoniwch 01248 752752, neu 01248 353 551 tu allan i oriau gwaith.

Logo Linc Cymunedol Môn

Linc Cymunedol Môn

Mae Linc Cymunedol Môn yn cynnal gwasanaeth Prescreibio Cymdeithasol ar gyfer pobl dros 18 oed sy’n byw ar Ynys Môn. Gall y gwasanaeth eich helpu os ydych:

 • Yn teimlo’n ynysig yn gymdeithasol
 • Eisiau gwella eich iechyd corfforol
 • Yn dioddef o ddiffyg hyder
 • Angen dod o hyd i rywfaint o gefnogaeth ymarferol a gwybodaeth er mwyn gwella eich sefyllfa.

Bydd eu tîm o Gydlynwyr Asedau Lleol yn:

 • Gweithio efo chi i adnabod gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol yn eich ardal sy’n addas ar gyfer eich diddordebau
 • Cynnig cefnogaeth i chi fynychu’r gweithgareddau a’r gwasanaethau yma
 • Eich helpu i wella eich lles, hyder ac annibyniaeth.

Gallwch gyfeirio eich hun neu eraill drwy ddefnyddio’r teclyn hunan gyfeirio yma.

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma i fynd i’w gwefan.

Logo Gofal a Chadw Môn

Gofal a Chadw Môn

Mae Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn yn elusen sy’n anelu i alluogi pobl hŷn i fyw yn annibynnol mewn tai cynnes, diogel a hygyrch (accessible). Mae’r gwasanethau yn cynnwys cymorth i wella, trwsio neu addasu tai, ac ar gael i unigolion dros 60 neu drosodd, neu o unrhyw oed gyda anabledd. Rhaid codi am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwysedd.

Mae eu gwasanaethau’n cynnwys:

 • Cymorth personol tra’n delio gyda gwaith adeiladu
 • Bod yn gyswllt ar ran y cleient
 • Cymorth i lenwi ffurflenni
 • Cyfeirio at wasanaethau eraill
 • Cyngor a gwybodaeth
 • Cyngor ar grantiau ac opsiynau cyllido
 • Cyngor ar wresogi ac ynni
 • Gwirio budd-daliadau
 • Rhaglen Addasiadau Brys: gwasanaeth sy’n cynnig addasiadau i bobl sy’n yr ysbyty yn disgwyl mynd adref, wedi gadael ysbyty yn ddiweddar, neu sydd mewn peryg o orfod mynd i ysbyty neu gartref.

Cliciwch yma i fynd i’w gwefan neu ffoniwch 01286 889360.